Mean Median Mode

Directions: Using the digits 1 to 9, find a six number data set that has a Mode of 1, Median of 2 and Mean of 3. Digits can be repeated.

Hint

How can you find the median of 6 numbers? How do you calculate the mean of 6 numbers? What is the definition of mode?

Answer

1, 1, 1, 3, 4, 8
1, 1, 1, 3, 3, 9
1, 1, 1, 3, 5, 7
1, 1, 1, 3, 6, 6

Source: Harold Jacobs

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Solving One-Step Inequalities with Addition

Directions: Using the digits 0 to 9 at most one time each, place a digit …

4 comments

  1. Diana Khutsaeva

    1 1 1 3 6 8

    • Zddfyffy ufufugufufufufufufufufufufuryryetrydyfufufififufufuugigifufudghfhgjgufhgufyfhfgfhfhffhfhvjjgjdjfjfjgufhghfhfudhfyfhfhgjfjfjfjfhdjfdjfjvjgjgjgjhjgigjgjgjgugjgufugjfjfifufigifigigjgjgjfufufufufuhgujfjdjxhxhhdhxhxhzvhddhxbdhudhdbfbdhdhdudueuhdhdgdhdhdydhehdgxhdhdgddhhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdhdhdjdhdhhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdjdjfjfjfjdjdjdhhdhdhdhdhdjdjxjhfhdh d fyfyfyfygyfyfycucuvfhjfjfjfjfjfjfjfjfhhdhdydhxgxhxghehedhjdjdhdhdjdhdhdhdhdududjduduhdhhdhdhdjdjjdjdjgufufhfyffgdgfhfjfhfhxgfhfhfhfufugigigigjvucughvjgjvjfjcjvjvjvjvjfyfughgyfhfufugjgjfhfhfufhfjfjfjfjgjfjgigogjgjgjgjghfjfjgigkgjvjfhfifjxhcjvhvjgjgjgucjvjvfhdhdhdhhdhdhdudhfhdjhdhdjdjdudhdhjdjdhdjdjdjdududjdjdjdjdjdjdjdjdjdhjdjdjdhdhdhdhdhdjdjdjdjhdjdjdhdhdhdhxhdhdhkgufydggufufhfhfhgchffhxmgckyfkdodjdtjdfidjdtidityidjgitdigdoydiydkydoyflyflhflhdkydluflydohxkgdkgfgkdkggkxxkgxkgkgxkgxkgxkydkydkdygjzgkxkgzkgzkgzkgzzjgjtdjfdjtdfjdtiddjtjtdtisfjzfjzitdtiddtidtiitdjtddtidtiitdidttditidtiddiyoydoydiydyydfiydtidiyditdditditditditditditddtidjtdktdoydkydkddktdktxydgxhhdjdjduduyddylhxgkfkfgjdjgdgjfjgxjgxgjdfjdjfgjxjgxjgxgjxjgxgjxgkfkgxgixgjxjgxgifgifyiyifiyfyifyofyiftiftiditditdtidtiriyfiyfofoyfidiitdditftifyifiyiciyfgifgcgjfxhxjxhhxuxhdhdudhxjztxtjxfjxtjdfjdjfditdtudutdtuditditztidfidigdifyiditdiyfiyffykfittiftifjdtdititdjtdtjdjgdkyfydoydtiditditofiydtiditfiydtidiyditdigdkyfoyfoyfoyfoyfitfoyfoyditfyoydodyoxyoyxoyxxyodoyodtotxtxootdtodtzitoxtodtodtoxfzjfizjfzifzifzoydoydoydyodoydoydofyoyfxyooyfyofyoxxiyyxiyixiyxdyitdiyxitxgixitxtxtxigixgxijfxfjxfjxfjxzxtxtidoyffoyoyfoyfyofyofoyfyofoyfdoyyodoydtididittidotddotoydoyddtoodyydyodtodtifoftfkyfyodkyfydododyodoyfoyfykfiydtidkyfiyfyifykfyofyifkyfofykxkgxgkxyoddodoydyodoyoydoyxoyffoyyoddyoitdtdiidtitdtiditddyodiyiyyditidititdtiditddtixgdixkgxkgyxkxgkgkxkkgxxgkkgxyoxxgkhkxkxgyoxyxoyikigxigxtdidtoydxoytiddititddtitidtidtditdiitditxxitxtitiddititdoyfyoxoyfdjdhdhbdhdhdfj

  2. Jajajajjajajajajajajajajjajajajaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *